ต้อนรับพร้อมร่วมมอบ ชุดเด็กอิ่มอุ่น หลอดไฟ UV-C และตู้อบนิทาน จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส). ตามโครงการพัฒนาระบบกลไกเพื่อสุขภาวะเด็กปฐมวัยในพื้นที่ภาคเหนือ

วันที่ 15 กรกฏาคม 2563 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู นายมีแก้ว นุผาเลา ได้มอบหมายให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู นายพันธ์ทวี ปานแก้ว กล่าวต้อนรับพร้อมร่วมมอบ ชุดเด็กอิ่มอุ่น หลอดไฟ UV-C และตู้อบนิทาน จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส). ตามโครงการพัฒนาระบบกลไกเพื่อสุขภาวะเด็กปฐมวัยในพื้นที่ภาคเหนือ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยหละ ตำบลป่าพลู อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน

การดำเนินการประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู

วันที่ 14 กรกฎาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู ได้ดำเนินการประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู สืบเนื่องจากได้รับแจ้งว่าประชาชนในพื้นที่ตำบลป่าพลูได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์อุทกภัยเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา ทำให้ผลผลิตทางการเกษตร(หอมแดง)ได้รับความเสียหาย ในการนี้ คณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนฯจึงได้มีกำหนดประชุมเพื่อปรึกษาหารือร่วมหาแนวทางและวิธีการแก้ไขเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาดังกล่าว ต่อไป

ประชุมพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

วันที่ 13 กรกฏาคม 2563 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู นายมีแก้ว นุผาเลาพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ด้านงานนโยบายและแผนเข้าร่วมประชุมพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

ลงพื้นที่สำรวจและดำเนินการกำจัดลูกน้ำยุงลาย พ่นหมอกควัน ในพื้นที่เสี่ยงบริเวณโดยรอบ

วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู ได้รับรายงานพบผู้ป่วยโรคชิคุนกุนยา ม.6 บ้านแม่หาด ตำบลป่าพลู อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน เจ้าหน้าที่จึงลงพื้นที่สำรวจและดำเนินการกำจัดลูกน้ำยุงลาย พ่นหมอกควัน ในพื้นที่เสี่ยงบริเวณโดยรอบ

จ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้พิการ(รับเงินสด)ประจำเดือน ก.ค.63

วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู ลงพื้นที่บริการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้พิการ(รับเงินสด)โดยได้จัดสถานที่และบริการตรวจวัดอุณภูมิร่างกาย และเจลล้างมือ ผ่านจุดคัดกรอง โดยมีเจ้าหน้าที่ จากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม คอยให้บริการจัดระเบียบให้เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 -19