Elementor #1276

วันที่ 20 ธันวาคม 2562 เวลา 09.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลูได้จัด พิธีพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ซึ่งมี นายมีแก้ว นุผาเลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู เป็นประธานในพิธีมอบพระบรมฉายาลักษณ์ให้แก่ผู้แทนประชาชนทั้ง 14 หมู่บ้าน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตตำบลป่าพลูทั้ง 7 แห่ง ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู

Elementor #1209

วันพุธ ที่ 11 ธันวาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู ได้เข้ารับการประเมินประสิทธิผลการปฏิบัติราชการเพื่อเสนอขอรับเงินรางวัลประจำปี สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 มีทั้งหมด 4 มิติ ได้แก่
1. ด้านประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ
2. ด้านคุณภาพการให้บริการ
3. ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ
4. ด้านการพัฒนาองค์กร
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู

        

Elementor #1203

วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.00น.
นายมีแก้ว นุผาเลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู รับมอบเกียรติบัตรหน่วยงานที่มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในระดับดี(A) ณ.ศาลาประชาคม ศาลากลางจังหวัดลำพูน

Elementor #1190

วันพฤหัสบดี ที่ 5 ธันวาคม 2562 เวลา 06.00น. นายมีแก้ว นุผาเลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงาน และพนักงานจ้างเหมาบริการ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู ร่วมกับอำเภอบ้านโฮ่ง หน่วยงานราชการ ตำรวจ คณะเหล่ากาชาดอำเภอบ้านโฮ่ง หน่วยงานรัฐวิสาหกิจในพื้นที่และประชาชนอำเภอบ้านโฮ่ง ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร พิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และถวายบังคม เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนายบพิตร (วันพ่อแห่งชาติ ) ณ หอประชุมอำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน ประจำปีพุทธศักราช 2562 และเวลา 10.00น. ร่วมกิจกรรมตามโครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 สปร. “จิตอาสาพัฒนาลำน้ำ คูคลอง และรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหาหมอกควัน” เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนายบพิตร (วันพ่อแห่งชาติ ) พร้อมด้วยจิตอาสา ,กำนัน,ผู้ใหญ่บ้าน,แพทย์ประจำตำบล และชาวบ้านตำบลป่าพลู ณ ฝายแม่ละแก๊ะ บ้านเกาะทุ่งม่าน หมู่12 ต.ป่าพลู อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน โดยมี นายสมาน กองแก้ว นายอำเภอบ้านโฮ่ง เป็นประธานในพิธี

Elementor #1182

วัน อังคาร ที่ 3 และ วันพุธ ที่ 4 ธันวาคม 2562 นายมีแก้ว นุผาเลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู พร้อมพนักงาน ได้ลงพื้นที่จ่ายเงิน เบี้ยยังชีพให้แก่ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยติดเชื้อ ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.2562ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และ ได้พบปะพี่น้องประชาชน ในพื้นที่ตำบลป่าพลู พร้อมสอบถามความเดือดร้อนและความต้องการของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ตำบลป่าพลู อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน