เหตุด่วนเหตุร้ายแจ้ง 191
โรงพักบ้านโฮ่ง 

053-591492

อุบัติเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉินแจ้ง
1669
โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง
053-591505
053-550444

กู้ชีพกู้ภัย อบต.ป่าพลู
แจ้งเหตุไฟไหม้
053-096062

ข้อมูลทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู

ประวัติองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู ได้จัดตั้งตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2539 ได้ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เล่ม 113 ตอนที่ 9 ลงวันที่ 30 มกราคม 2539 ลำดับที่ 1552 โดยองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู ได้กำหนดตราประจำองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู เป็นรูป ภูเขา ทุ่งนา พระอาทิตย์ และราชสีห์ อันเป็นการบ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติ รักสงบ และมีทิศทางที่สว่างภายใต้กระทรวงมหาดไทย

ลักษณะทางภูมิศาสตร์

ที่ตั้ง ตำบลป่าพลูอยู่ทางตอนใต้ของอำเภอบ้านโฮ่ง ตามเส้นทางของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 106 มาจากอำเภอเมืองลำพูน ผ่านอำเภอป่าซาง อำเภอบ้านโฮ่ง อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน และสี้นสุดที่อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง โดยเชื่อมกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 ( ถนนพหลโยธิน )

โดยมีเขตติดต่อกับพื้นที่

ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลบ้านโฮ่ง อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน
ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลทาแม่ลอบ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

  • เนื้อที่ (แสดงเนื้อที่โดยประมาณเป็นตารางกิโลเมตรและไร่) เนื้อที่ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู  มีเนื้อที่ทั้งหมด  202,506 ไร่ หรือ ประมาณ  324.01 ตารางกิโลเมตร จากพื้นที่ทั้งหมดของอำเภอบ้านโฮ่งประมาณ  553  ตารางกิโลเมตร

จำนวนหมู่บ้าน

ปัจจุบันมีจำนวนหมู่บ้าน 14 หมู่บ้าน โดยอยู่ในเขตขององค์การบริหารส่วนตำบลเต็มทั้งหมู่บ้าน

หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน

หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน

1

     บ้านวังหลวง

8

     บ้านแม่ลอบ

2

     บ้านป่าพลู

9

     บ้านห้วยกองเลาะ

3

     บ้านห้วยหละ

10

     บ้านดอยโตน

4

     บ้านทุ่งม่าน

11

     บ้านห้วยโทก

5

     บ้านห้วยแทง

12

     บ้านเกาะทุ่งม่าน

6

     บ้านแม่หาด

13

     บ้านใหม่พัฒนา

7

     บ้านป่าแป๋

14

     บ้านใหม่ศรีบุญเรือง

**หมายเหตุ** ในจำนวนนี้มีหมู่บ้านกระเหรี่ยง จำนวน 5 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 3 บ้านห้วยหละ , หมู่ที่ 7 บ้านป่าแป๋ , หมู่ที่ 11 บ้านห้วยโทก , หมู่ที่ 13 บ้านใหม่พัฒนา , หมู่ที่ 14 บ้านใหม่ศรีบุญเรือง

จำนวนประชากร(ข้อมูล ณ เดือน สิงหาคม 2565)

พื้นที่ ชาย หญิง รวม
หมู่ที่ 1 บ้านวังหลวง 508 483 991
หมู่ที่ 2 บ้านป่าพลู 442 524 966
หมู่ที่ 3 บ้านห้วยหละ 248 270 518
หมู่ที่ 4 บ้านทุ่งม่าน 296 298 594
หมู่ที่ 5 บ้านห้วยแทง 236 286 522
หมู่ที่ 6 บ้านแม่หาด 446 472 918
หมู่ที่ 7 บ้านป่าแป๋ 150 118 268
หมู่ที่ 8 บ้านแม่ลอบ 95 85 180
หมู่ที่ 9 บ้านห้วยกองเลาะ 114 116 230
หมู่ที่ 10 บ้านดอยโตน 166 154 320
หมู่ที่ 11 บ้านห้วยโทก 281 289 570
หมู่ที่ 12 บ้านเกาะทุ่งม่าน 132 138 270
หมู่ที่ 13 บ้านใหม่พัฒนา 229 231 460
หมู่ที่ 14 บ้านใหม่ศรีบุญเรือง 284 279 563
รวม 3,627 3,743 7,370

จำนวนครัวเรือนแยกเป็นรายพื้นที่(ข้อมูล ณ เดือน สิงหาคม 2565)

พื้นที่ จำนวน(หลัง)
หมู่ที่ 1 บ้านวังหลวง 417
หมู่ที่ 2 บ้านป่าพลู 394
หมู่ที่ 3 บ้านห้วยหละ 179
หมู่ที่ 4 บ้านทุ่งม่าน 220
หมู่ที่ 5 บ้านห้วยแทง 194
หมู่ที่ 6 บ้านแม่หาด 374
หมู่ที่ 7 บ้านป่าแป๋ 94
หมู่ที่ 8 บ้านแม่ลอบ 61
หมู่ที่ 9 บ้านห้วยกองเลาะ 98
หมู่ที่ 10 บ้านดอยโตน 134
หมู่ที่ 11 บ้านห้วยโทก 198
หมู่ที่ 12 บ้านเกาะทุ่งม่าน 90
หมู่ที่ 13 บ้านใหม่พัฒนา 156
หมู่ที่ 14 บ้านใหม่ศรีบุญเรือง 195
รวม 2,804

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู
183 หมู่ที่ 1 ตำบลป่าพลู อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน
โทร/โทรสาร: 053-096063
อีเมล์: sarabanpaplu@hotmail.com