ข้อมูลทั่วไป

ประวัติองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู ได้จัดตั้งตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2539 ได้ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เล่ม 113 ตอนที่ 9 ลงวันที่ 30 มกราคม 2539 ลำดับที่ 1552 โดยองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู ได้กำหนดตราประจำองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู เป็นรูป ภูเขา ทุ่งนา พระอาทิตย์ และราชสีห์ อันเป็นการบ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติ รักสงบ และมีทิศทางที่สว่างภายใต้กระทรวงมหาดไทย

ลักษณะทางภูมิศาสตร์

ที่ตั้ง ตำบลป่าพลูอยู่ทางตอนใต้ของอำเภอบ้านโฮ่ง ตามเส้นทางของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 106 มาจากอำเภอเมืองลำพูน ผ่านอำเภอป่าซาง อำเภอบ้านโฮ่ง อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน และสี้นสุดที่อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง โดยเชื่อมกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 ( ถนนพหลโยธิน )

โดยมีเขตติดต่อกับพื้นที่

ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลบ้านโฮ่ง อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน
ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลทาแม่ลอบ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

จำนวนหมู่บ้าน

ปัจจุบันมีจำนวนหมู่บ้าน 14 หมู่บ้าน โดยอยู่ในเขตขององค์การบริหารส่วนตำบลเต็มทั้งหมู่บ้าน

หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน

หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน

1

     บ้านวังหลวง

8

     บ้านแม่ลอบ

2

     บ้านป่าพลู

9

     บ้านห้วยกองเลาะ

3

     บ้านห้วยหละ

10

     บ้านดอยโตน

4

     บ้านทุ่งม่าน

11

     บ้านห้วยโทก

5

     บ้านห้วยแทง

12

     บ้านเกาะทุ่งม่าน

6

     บ้านแม่หาด

13

     บ้านใหม่พัฒนา

7

     บ้านป่าแป๋

14

     บ้านใหม่ศรีบุญเรือง

**หมายเหตุ** ในจำนวนนี้มีหมู่บ้านกระเหรี่ยง จำนวน 5 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 3 บ้านห้วยหละ , หมู่ที่ 7 บ้านป่าแป๋ , หมู่ที่ 11 บ้านห้วยโทก , หมู่ที่ 13 บ้านใหม่พัฒนา , หมู่ที่ 14 บ้านใหม่ศรีบุญเรือง