องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู ต.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน


ข่าวประชาสัมพันธ์กา…
 

ข่าวประชาสัมพันธ์การจัดซื้อจัดจ้าง

เนื้อหาและรายละเอียดของข่าว
Page 1 / 16
Topic Title
Last Post
Views
Posts

Page 1 / 16

ขอขอบพระคุณบริษัทศิลาสามยอด จำกัดที่ให้การอนุเคราห์เครื่องปรับอากาศ

วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู รับมอบเครื่องปรับอากาศจากบริษัทศิลาสามยอด จำกัด เพื่อนำมาติดตั้งในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลป่าพลู อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมเรื่องการจัดสถานที่การเรียนการสอน รองรับการเปิดเรียนของเด็กในตำบลป่าพลูเป็นไปอย่างมรประสิทธิภาพ ในการนี้ ทางองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู ขอขอบพระคุณทางบริษัทศิลาสามยอดเป็นอย่างสูงที่ให้การอนุเคราะห์สนับสนุนเครื่องปรับอากาศให้กับทางองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู ได้ให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาจากเหตุลมพายุพัดหลังคาบ้านปลิว

วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู นำโดย ท่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู นายพันธ์ทวี ปานแก้ว และหัวหน้าสำนักปลัด นางดารุณี ใจพรม พร้อมด้วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้ารับการช่วยเหลือ มอบกระเบื้องลอนคู่ และสังกะสี ให้กับประชาชนในตำบลป่าพลูที่ได้รับความเสียหายจากเหตุลมพายุรุนแรงที่พัดหลังคาบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่ตำบลป่าพลู ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมา

โครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

โครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ในเดือนเมษายน 2563 ที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู มอบหน้ากากอนามัย ตามโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดังนี้
บ้านห้วยหละ จำนวน 430 ชิ้น
บ้านทุ่งม่าน จำนวน 520 ชิ้น
บ้านห้วยแทง จำนวน 460 ชิ้น
บ้านดอยโตน จำนวน 350 ชิ้น
บ้านห้วยโทก จำนวน 480 ชิ้น
บ้านเกาะทุ่งม่าน จำนวน 260 ชิ้น
บ้านใหม่พัฒนา จำนวน 390 ชิ้น
และบ้านใหม่ศรีบุญเรือง จำนวน 450 ชิ้น
เพื่อให้ผู้ใหญ่บ้านได้ออกไปแจกจ่ายให้ประชาชนในหมู่บ้านต่อไป สำหรับหมู่บ้านอื่นๆ จะทยอยแจกต่อไป

โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมให้เเก่บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ ห้องประชุมบ้านโฮ่งรีสอร์ท ตำบลหนองปลาสะวาย อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน วันที่ 14 มกราคม 2563

โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมให้เเก่บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู
ประจำปีงบประมาณ 2563

ณ ห้องประชุมบ้านโฮ่งรีสอร์ท ตำบลหนองปลาสะวาย อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน
วันที่ 14 มกราคม 2563