วันต่อต้านยาเสพติดโลก 

วันต่อต้านยาเสพติดโลก  องค์การสหประชาชาติ ได้กำหนดให้วันที่ 26 มิถุนายนของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก เพื่อให้ทุกประเทศทั่วโลก ได้ตระหนักถึงภัยคุกคามของปัญหายาเสพติด ที่มีผลกระทบต่อมวลมนุษยชาติ ประเทศไทย ในฐานะประเทศสมาชิก ได้ปฏิบัติและยืนยันเจตนารมณ์ร่วมกับประชาคมโลกในการต่อต้านยาเสพติด มาตั้งแต่ปี 2530 จนถึงปัจจุบัน                                    

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ2567

วันที่ 19-20 มิถุนายน 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู จัดกิจกรรมตามโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ2567 โดยมีนายกฤษณะ หม่อมปัญโญ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลูได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ณ ทัชสตาร์รีสอทร์ท อำเภอจอทอง จังหวัดเชียงใหม่ ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นกิจกรรมเสริมสร้างทัศนะคติการทำงานเป็นทีม การทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม เพื่อนำไปสู่องค์กรที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพในการทำงาน                                                 

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู รับประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการประเมิน ITA ประจำปี 2565 ในระดับ AA

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู รับประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการประเมิน ITA ประจำปี 2565 ในระดับ AA . วันที่ 9 ธันวาคม 2565 ณ ศาลากลางจังหวัดลำพูน ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน นายมีแก้ว นุผาเลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู เข้ารับประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESSMENT: ITA) ประจำปี 2565 ในระดับ AA ซึ่งจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติประจำจังหวัดลำพูน และร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของส่วนราชการในจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยมีนายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธีฯ      

โครงการส่งเสริมอาชีพให้แก่กลุ่มผู้สูงอายุตำบลป่าพลู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566หลักสูตร การทำผางประทีป

โครงการส่งเสริมอาชีพให้แก่กลุ่มผู้สูงอายุตำบลป่าพลู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566หลักสูตร การทำผางประทีป        

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.ป่าพลู ลงสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสีย

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู ลงพื้นที่สำรวจสภาพปัญหาน้ำเสีย ประจำปีงบประมาณ 2566 ในพื้นที่ ตำบลป่าพลู ณ ฟาร์มหมู บ้านห้วยแทง ม.5  เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวต่อไป       

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ (อพ.สธ.) ณ โรงเรียนบ้านห้วยหละ ตำบลป่าพลู อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน

🎈👉วันที่ 10 มีนาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลูร่วมกับโรงเรียนบ้านห้วยหละ เครือข่ายพฤกษาศาสตร์โรงเรียน จัดกิจกรรม”เรียนรู้พันธุกรรมพืชท้องถิ่น สู่การอนุรักษ์อย่างยั่งยืน”ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ (อพ.สธ.) ณ โรงเรียนบ้านห้วยหละ (ฝั่งมัธยมฯ) และป่าชุมชนบ้านใหม่พัฒนา โดยมีนายกฤกษณะ หม่อมปัญโญ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู เป็นประธาน และมีดาบตำรวจวัฒนา ศรีวิชัยผัด เป็นวิทยากร การจัดกิจกรรมครั้งนี้เป็นการให้เด็กและเยาวชนเรียนรู้พืชท้องถิ่น ตลอดจนการอนุรักษ์พืชท้องถิ่น การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้คงอยู่กับชุมชนตลอดไป👈👈

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู ร่วมกับโรงเรียนบ้านห้วยหละ เครือข่ายพฤกษาศาสตร์โรงเรียน จัดกิจกรรม“เรียนรู้พฤกษาศาสตร์พื้นบ้าน สู่การทำสมุนไพรท้องถิ่น”ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ (อพ.สธ.)

วันที่ 20 ธันวาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู ร่วมกับโรงเรียนบ้านห้วยหละ เครือข่ายพฤกษาศาสตร์โรงเรียน จัดกิจกรรม“เรียนรู้พฤกษาศาสตร์พื้นบ้าน สู่การทำสมุนไพรท้องถิ่น”ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ (อพ.สธ.) ให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยหละ จำนวน 26 คน ณ โณงเรียนบ้านห้วยหละ และป่าชุมชนบ้านใหม่พัฒนา ตำบลป่าพลู อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน โดยมีนางสุปราณี​ วรนันท์ปัญญา​ หัวหน้าสำนักปลัด​ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม​ การจัดกิจกรรมครั้งนี้แป็นการอบรมให้ความรู้เรื่องพฤกษาศาสตร์พื้นบ้าน อันเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้พันธุ์ไม้ท้องถิ่น ตลอดจนเป็นการฝึกการนำประโยชน์จากพันธุ์ไม้ท้องถิ่นไปประกอบเป็นสมุนไพรชุมชนที่สืบทอดกันมายาวนาน และเสี่ยงต่อการสูญหาย ซึ่งการดำเนินงานดังกล่าวนี้จะเป็นการบ่มเพาะให้เด็กและเยาวชนเกิดความหวงแหน รักษาทรัพยากรท้องถิ่น และนำไปสู่การอนุรักษ์ให้คงอยู่กับชุมชนสืบไป