องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู จัดกิจกรรมเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทย ประจำปี 2566 (วันที่ 4 ธันวาคม 2566)

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู จัดกิจกรรมเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทย ประจำปี 2566 (วันที่ 4 ธันวาคม 2566) วันที่ 1 ธันวาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลูจัดกิจกรรมเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทย ประจำปี 2566 (วันที่ 4 ธันวาคม 2566) โดยการนำของนายมีแก้ว นุผาเลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลูพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลูและข้าราชการ พนักงานฯ ร่วมกิจกรรม ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู ได้ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อรักษาความสะอาดเรียบร้อยบริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู เพื่อให้สอดคล้องกับการรักษามาตรฐานแชมป์จังหวัดลำพูนสะอาด 5 สมัยและจังหวัดต้นแบบจัดการขยะยั่งยืน และร่วมขับเคลื่อนโครงการลำพูนเมืองน่าเยือน บ้านเฮือนน่าอยู่ให้มีความต่อเนื่อง ต่อไป #งานประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู รับมอบประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติ หน่วยงานที่มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู รับมอบประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติ หน่วยงานที่มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี 2566 และร่วมกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ณ ห้องประชุมจามเทวี ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำพูน วันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 นายมีแก้ว นุผาเลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู มอบหมายให้ นายหริญภูม มันห้วย นักจัดการงานทั่วไปฯ รับมอบประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติ หน่วยงานภาครัฐที่มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จากนายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ณ ห้องประชุมจามเทวี ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำพูน โดยปี 2566 นี้ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลูได้รับผลการประเมินในระดับ ผ่านดี 97.7 คะแนน #งานประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู  

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู จัดเวทีประชาคมตามโครงการพัฒนาการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนชุมชนในพื้นที่​ตำบลป่าพลู อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู จัดเวทีประชาคมตามโครงการพัฒนาการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนชุมชนในพื้นที่​ตำบลป่าพลู อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน วันที่​ 13​ -​ 19 กุมภาพันธ์​ 2567​ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลูนำโดย นายมีแก้ว นุผาเลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ลงพื้นที่จัดเวทีประชาคมตามโครงการพัฒนาการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนชุมชนในพื้นที่​ 14​ หมู่บ้านในพื้นที่ตำบลป่าพลู​ เพื่อเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนท้องถิ่น​ ให้เกิดการพัฒนาตามความต้องการของประชาชน ​

กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2567

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู จัด องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลูได้ดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมภายในหน่วยงานประจำปี 2567 โดยมีนายมีแก้ว นุผาเลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่รวม 43 คน เข้าร่วมกิจกรรม โดยในการจัดกิจกรรมดังกล่าวได้มีการมอบนโยบาย No Gift Policy การเพิ่มคุณภาพการให้บริการแก่ประชาชนอย่างเท่าเทียวกัน การปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส และการปฏิบัติตนตามประมวลจริยธรรมที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ได้มีการระดมความคิดเห้นเพื่อการพัฒนาคุณภาพการให้บริการให้มีประสิทธิผลเพิ่มขึ้น ต่อไป  

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้รับบริการร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมความโปร่งใส ประจำปี2567

องคฺ์การบริหารส่วนตำบลป่าพล ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้รับบริการร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมความโปร่งใส ประจำปี2567

กิจกรรม ทางพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรม โครงการสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมแบบภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วยการประดิษฐ์โคมไฟล้านน

วันที่ 22 สิงหาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลูได้ดำเนินการจัดกิจกรรมทางด้านพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมตามโครงการศึกษาอนุรักษ์วัฒนธรรมแบบภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วยการประดิษฐ์โคมไฟล้านนาโดยมีนายมีแก้ว นุผาเลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยประชาชนตำบลป่าพลูและนักเรียนจำนวน 30 คน และได้รับเกียรติจากคุณณรงค์ ชมพูพล้อยมาเป็นวิทยากรฯ ณ วัดห้วยแทงโพธิญาณ หมู่ที่ 5 บ้านห้วยแทง ตำบลป่าพลูอำเภอบ้านโฮ่งจังหวัดลำพูน หมายเหตุ: การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารนี้ เป็นการประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานขงองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลูเท่านั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน เปิดให้บริการผ่านระบบ e-Service จำนวน 22 งานบริการ

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน เปิดให้บริการผ่านระบบ e-Service จำนวน 22 งานบริการ

เปิดให้บริการผ่านระบบ e-Service องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน เปิดให้บริการผ่านระบบ e-Service จำนวน 22 งานบริการ ตั้งแต่วันที่  26 ตุลาคม 2566 เป็นต้นไป เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในพื้นที่