กิจกรรมจิตอาสาฯ พัฒนาวัดห้วยหละ ตำบลป่าพลู อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู บูรณาการร่วมกับศอ.จอส.พระราชทาน อำเภอบ้านโฮ่ง จัดกิจกรรมจิตอาสาฯ พัฒนาวัดห้วยหละ ตำบลป่าพลู อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน . . วันที่ 15 มีนาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู ร่วมกิจกรรมจิตอาสาฯ ซึ่งได้บูรณาการร่วมกับ ศอ.จอส.พระราชทาน อำเภอบ้านโฮ่ง และประชาชนจิตอาสาบ้านห้วยหละ ตำบลป่าพลู จังหวัดลำพูน ปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดบริเวณวัด ณ วัดห้วยหละ ฯ โดยมีนายประเชิญ สมองดี นายอำเภอบ้านโฮ่ง เป็นประธานในพิธีฯ

การจัดประชุมประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู ได้ดำเนินการจัดประชุมประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู . . วันนที่ 9 มีนาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู ได้ดำเนินการจัดประชุมประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู ซึ่งการประชุมดังกล่าวเป็นการหารือการปรับแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ตรงตามความต้องการของชุมชน โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วย ผุ้บริหารท้องถิ่น ผู้นำชุมชน และตัวแทนประชาชนตำบลป่าพลู รวมจำนวน 40 คน  ซึ่งจากการประชุมดังกล่าว ได้มีมติให้เพิ่มแผนด้านการปรับปรุงซ่อมแซมด้านสาธารณูปโภค โครงสร้างพื้นฐาน เช่น การซ่อมแซมถนนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย การเจาะบ่อบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ เป็นต้น ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู ได้ดำเนินการ เพิ่มเติมในแผนคณะกรรมการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่นแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) เป็นที่เรียบร้อย และจะดำเนินการจัดสรรงบประมาณ เพื่อแก้ไขปัญหา ให้ตรงตามความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ต่อไป

กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลป่าพลู จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ครั้งที่ 1 / 2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู  

โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมให้แก่บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู ประจำปีงบประมาณ 2566

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู ได้ดำเนินารจัดกิจกรรมตามดยได้รับเกียรติจาก นายมีแก้ว นุผาเลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ พร้อมทั้งมอบนโยบายการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมขององค์กร เช่น นโยบาย No Gift Policy , การทำงานด้วยความโปร่งใส การกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามขั้นตอนของการประเมินความเสี่ยง การทุจริตประจำปี 2566ได้แก่ การป้องกันการเอาน้ำมันเชื้อเพลิงของหน่วยงานไปใช้ส่วนตัวและกำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องการจัดเก็บค่าธรรมเนียมปฏิบัติงานยึดตามระเบียบอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันการยักยอกเงินค่าธรรมเนียมของหน่วยงาน ตลอดจนการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เป็นหน่วยงานปลอดการทุจริต เป็นต้น นอกจากนี้ยังได้รับฟังการบรรยายเรื่อง แนวทางการป้องกันการทุจริตและการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมของหน่วยงานภาครัฐ โดยวิทยากร คุณณัฏฐ์ วิศิษฏ์ยิ่งเจริญ เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตชำนาญการพิเศษ สำนักงาน ปปช.จังหวัดลำพูน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู ก

เชิญชวนร่วมเป็นส่วนหนึ่งวของการประเมิน ITA ประจำปี2566

องคืการบริหารส่วนตำบลป่าพลู ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประเมิน ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ. หรือ ITA  โดยท่านสามารถแสกนแบบสอบถามความพึ่งพอใจในการให้บริการประชาชนขององคืการบริหารส่วนตำบลป่าพลูได้ ตามคิวอาร์โคดที่ปรากฏนี้

️การให้ความช่วยเหลือประชาชนตำบลป่าพลู

วันที่29 พฤศจิกายน 2565 เจ้าหน้าที่หน่วยแพทย์ฉุกเฉิน ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือประชาชน บ้านป่าพลู หมู่ที่2 ตำบลพลู หลังได้รับการแจ้งขอความช่วยเหลือประชาชน(ผู้ป่วยติดเตียงไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้)เดินทางไปโรงพยาบาลบ้านโฮ่ง โดยเจ้าหน้าที่ได้จัดเตรียมอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้นพร้อมนำตัวผู้ป่วยดังกล่าวส่งโรพยาบาลบ้านโฮ่ง ต่อไป **หมายเหตุ**การเผยแพร่ภาพและข่าวสารดังกล่าวเป็นเพียงการประชาสัมพันธ์ผลการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู เท่านั้น ภาพ:กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ข่าว:งานประชาสัมพันธ์ แจ้งเหตุฉุกเฉิน อบต.ป่าพลู โทร 053096062 หรือ สายด่วน 1669

กิจกรรม“ฮ่วมฮักฮ่วมแฮง เกี่ยวข้าวยามแลง แป๋งแปลงปลูกผัก”

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู ร่วมต้อนรับ นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนพร้อมคณะ ที่เดินทางมาร่วมกิจกรรม“ฮ่วมฮักฮ่วมแฮง เกี่ยวข้าวยามแลง แป๋งแปลงปลูกผัก” ณ แปลงโคก หนอง นา บ้านเกาะทุ่งม่าน หมู่ที่ 12 ของนายมานัส สมนา ผู้ใหญ่บ้านบ้านเกาะทุ่งม่าน ตำบลป่าพลู อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 นายมีแก้ว นุผาเลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู ได้ร่วมต้อนรับนายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนพร้อมคณะ ที่เดินทางมาร่วมณ แปลงโคก หนอง นา บ้านเกาะทุ่งม่าน หมู่ที่ 12 ของนายมานัส สมนา ผู้ใหญ่บ้านบ้านเกาะทุ่งม่าน ตำบลป่าพลู อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน ซึ่งเป็นศูนย์เรียนรู้ให้พี่น้องบ้านเกาะทุ่งม่านและหมู่บ้านใกล้เคียง ได้มาเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการพื้นที่ อีกทั้งยังมีการน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่ปฏิบัติการปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ซึ่งขยายผลจากอำเภอ “ผู้นำต้นแบบ” สู่ “ผู้นำต้องทำก่อน” โดยมีการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ เพื่อให้สามารถพึ่งตนเองได้

นโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู ขอประกาศเจตนารมตามนโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) เพื่อแสดงความโปร่งใสของผู้บริหาร ข้าราชการตลอดจนพนักงานจ้างของหน่วยงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์เปิดรับเปิดรับสมัครจิตอาสาเครือข่ายหน่วยแพทย์ฉุกเฉิน

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู เปิดรับสมัครจิตอาสาเครือข่ายหน่วยแพทย์ฉุกเฉิน หมู่บ้านละ 2 คน ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 053096063 ต่อ 30