ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้รับบริการร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมความโปร่งใส ประจำปี2567

องคฺ์การบริหารส่วนตำบลป่าพล ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้รับบริการร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมความโปร่งใส ประจำปี2567

กิจกรรม ทางพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรม โครงการสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมแบบภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วยการประดิษฐ์โคมไฟล้านน

วันที่ 22 สิงหาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลูได้ดำเนินการจัดกิจกรรมทางด้านพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมตามโครงการศึกษาอนุรักษ์วัฒนธรรมแบบภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วยการประดิษฐ์โคมไฟล้านนาโดยมีนายมีแก้ว นุผาเลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยประชาชนตำบลป่าพลูและนักเรียนจำนวน 30 คน และได้รับเกียรติจากคุณณรงค์ ชมพูพล้อยมาเป็นวิทยากรฯ ณ วัดห้วยแทงโพธิญาณ หมู่ที่ 5 บ้านห้วยแทง ตำบลป่าพลูอำเภอบ้านโฮ่งจังหวัดลำพูน หมายเหตุ: การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารนี้ เป็นการประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานขงองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลูเท่านั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน เปิดให้บริการผ่านระบบ e-Service จำนวน 22 งานบริการ

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน เปิดให้บริการผ่านระบบ e-Service จำนวน 22 งานบริการ

เปิดให้บริการผ่านระบบ e-Service องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน เปิดให้บริการผ่านระบบ e-Service จำนวน 22 งานบริการ ตั้งแต่วันที่  26 ตุลาคม 2566 เป็นต้นไป เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในพื้นที่ 

ประชาสัมพันธ์ยกย่องผู้ชำระภาษีดีเด่น

  องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู ขอยกย่องเกียรติคุณแก่ หมู่บ้าน ในพื้นที่ตำบลป่าพลู ที่ชำระภาษีดีเด่น โดยมีการชำระภาษีสูงสุดและรวดเร็วภายในระยะเวลา ที่กฎหมายกำหนด ดังนี้ อันดับที่ 1 บ้านห้วยโทก หมู่ที่ 11 ตำบลป่าพลู อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน อันดับที่ 2 บ้านห้วยแทง หมู่ที่ 5 ตำบลป่าพลู อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน อันดับที่ 3 บ้านแม่หาด หมู่ที่ 6 ตำบลป่าพลู อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน ในนามขององการบริหารส่วนตำบลป่าพลู ขอขอคุณทุกๆท่าน ที่ร่วมมือร่วมใจในการชำระภาษี ซึ่งเป็นแบบอย่างที่ดีและเป็นกำลังสำคัญในการขยายผลของความร่วมมือ   ไปยังหมู่บ้านอื่น เพื่อความเจริญก้าวหน้าของตำบลป่าพลู ต่อไป