ประชาสัมพันธ์ยกย่องผู้ชำระภาษีดีเด่น

  องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู ขอยกย่องเกียรติคุณแก่ หมู่บ้าน ในพื้นที่ตำบลป่าพลู ที่ชำระภาษีดีเด่น โดยมีการชำระภาษีสูงสุดและรวดเร็วภายในระยะเวลา ที่กฎหมายกำหนด ดังนี้ อันดับที่ 1 บ้านห้วยโทก หมู่ที่ 11 ตำบลป่าพลู อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน อันดับที่ 2 บ้านห้วยแทง หมู่ที่ 5 ตำบลป่าพลู อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน อันดับที่ 3 บ้านแม่หาด หมู่ที่ 6 ตำบลป่าพลู อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน ในนามขององการบริหารส่วนตำบลป่าพลู ขอขอคุณทุกๆท่าน ที่ร่วมมือร่วมใจในการชำระภาษี ซึ่งเป็นแบบอย่างที่ดีและเป็นกำลังสำคัญในการขยายผลของความร่วมมือ   ไปยังหมู่บ้านอื่น เพื่อความเจริญก้าวหน้าของตำบลป่าพลู ต่อไป

ขอเชิญชวนสถานประกอบการและหน่วยงานเอกชน จัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู ขอเชิญชวนสถานประกอบการและหน่วยงานเอกชน จัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานสำหรับคนพิการหรือทุพพลภาพ ได้แก่ ป้ายและสัญญาลักษณ์ ทางลาดและลิฟต์ บันได  ที่จอดรถ ห้องน้ำและราวจับ

กิจกรรมการปรับปรุงซ่อมแซมลำน้ำ(งานขุดลอก)

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู ได้ให้ความช่วยเหลือประชาชน ในการนำเครื่องจักรกล(รถแบคโฮ)ขุดลอกบริเวณลำน้ำบ้านห้วยหละเพื่อป้องกันการกัดเซาะ และป้องกันตลิ่งพังรับมือกับช่วงหน้าฝน ที่กำลังจะเริ่มขึ้น  

เชิญชวนร่วมเป็นส่วนหนึ่งวของการประเมิน ITA ประจำปี2566

องคืการบริหารส่วนตำบลป่าพลู ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประเมิน ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ. หรือ ITA  โดยท่านสามารถแสกนแบบสอบถามความพึ่งพอใจในการให้บริการประชาชนขององคืการบริหารส่วนตำบลป่าพลูได้ ตามคิวอาร์โคดที่ปรากฏนี้

นโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู ขอประกาศเจตนารมตามนโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) เพื่อแสดงความโปร่งใสของผู้บริหาร ข้าราชการตลอดจนพนักงานจ้างของหน่วยงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์เปิดรับเปิดรับสมัครจิตอาสาเครือข่ายหน่วยแพทย์ฉุกเฉิน

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู เปิดรับสมัครจิตอาสาเครือข่ายหน่วยแพทย์ฉุกเฉิน หมู่บ้านละ 2 คน ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 053096063 ต่อ 30

ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องทุกข์ ร้องเรียนของ อบต.ป่าพลู

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู ขอประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องทุกข์ ร้้องเรียนผ่านแพลตฟอร์ม(Traffy Fondue) เพียงท่าน แสกนคิวอาร์โคด ก็สามารถแจ้งเรื่องของท่านได้เลย