ประชาสัมพันธ์ยกย่องผู้ชำระภาษีดีเด่น

  องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู ขอยกย่องเกียรติคุณแก่ หมู่บ้าน ในพื้นที่ตำบลป่าพลู ที่ชำระภาษีดีเด่น โดยมีการชำระภาษีสูงสุดและรวดเร็วภายในระยะเวลา ที่กฎหมายกำหนด ดังนี้ อันดับที่ 1 บ้านห้วยโทก หมู่ที่ 11 ตำบลป่าพลู อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน อันดับที่ 2 บ้านห้วยแทง หมู่ที่ 5 ตำบลป่าพลู อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน อันดับที่ 3 บ้านแม่หาด หมู่ที่ 6 ตำบลป่าพลู อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน ในนามขององการบริหารส่วนตำบลป่าพลู ขอขอคุณทุกๆท่าน ที่ร่วมมือร่วมใจในการชำระภาษี ซึ่งเป็นแบบอย่างที่ดีและเป็นกำลังสำคัญในการขยายผลของความร่วมมือ   ไปยังหมู่บ้านอื่น เพื่อความเจริญก้าวหน้าของตำบลป่าพลู ต่อไป

กิจกรรมการจัดหาพื้นที่ในการจำหน่ายสินค้า/บริการ

กิจกรรมการจัดหาพื้นที่ในการจำหน่ายสินค้า/บริการ โดยการปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารภายในอาคารที่ทำการ อบต.ป่าพลู เพื่อจัดเป็นศูนย์แสดงสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชนตำบลป่าพลู

กิจกรรมการส่งเสริมการรวมกลุ่มอาชีพ โครงการปลูกผักปลอดสารพิษ กินเองในครัวเรือน

กิจกรรมการส่งเสริมการรวมกลุ่มอาชีพ โครงการปลูกผักปลอดสารพิษ กินเองในครัวเรือน ให้แก่ราษฎรหมู่ที่ 8 ต.ป่าพลู ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมสุขภาพตำบลป่าพลู  

กิจกรรมการจัดนิทรรศการ แสดงสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชน

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู เข้าร่วมกิจกรรมการจัดนิทรรศการ แสดงสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยขอความร่วมมือจากกลุ่มอาชีพในพื้นที่ตำบลป่าพลู เพื่อนำมาจัดแสดงนิทรรศการ ในกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อเผยแพร่ให้กับประชาชนที่สนใจได้นำไปประกอบอาชีพต่อไป