โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมให้แก่บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู ประจำปีงบประมาณ 2566

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู ได้ดำเนินารจัดกิจกรรมตามดยได้รับเกียรติจาก นายมีแก้ว นุผาเลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ พร้อมทั้งมอบนโยบายการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมขององค์กร เช่น นโยบาย No Gift Policy , การทำงานด้วยความโปร่งใส การกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามขั้นตอนของการประเมินความเสี่ยง การทุจริตประจำปี 2566ได้แก่ การป้องกันการเอาน้ำมันเชื้อเพลิงของหน่วยงานไปใช้ส่วนตัวและกำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องการจัดเก็บค่าธรรมเนียมปฏิบัติงานยึดตามระเบียบอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันการยักยอกเงินค่าธรรมเนียมของหน่วยงาน ตลอดจนการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เป็นหน่วยงานปลอดการทุจริต เป็นต้น นอกจากนี้ยังได้รับฟังการบรรยายเรื่อง แนวทางการป้องกันการทุจริตและการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมของหน่วยงานภาครัฐ โดยวิทยากร คุณณัฏฐ์ วิศิษฏ์ยิ่งเจริญ เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตชำนาญการพิเศษ สำนักงาน ปปช.จังหวัดลำพูน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู ก