กิจกรรมการส่งเสริมการจ้างงานคนพิการเชิงสังคม

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลูได้เข้าร่วมโครงกการ การจ้างงานคนพิการทำงานในชุมชน ภายใต้กิจกรรมการส่งเสริมการจ้างงานคนพิการเชิงสังคม ตามมาตรา 35                                                                                        ภาพกิจกรรม