กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการเปิดภาคเรียนใหม่ปลอดภัยจาก covid-19 ณ โรงเรียนวัดวังหลวง ตำบลป่าพลู อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน

วันที่ 28 สิงหาคม 2563 นายมีแก้ว นุผาเลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู ได้มอบหมายให้ นายชาญรงค์ วงศ์จันทร์ติ๊บ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู เป็นผู้แทนในการเป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดงานตามกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการเปิดภาคเรียนใหม่ปลอดภัยจาก covid-19 ณ โรงเรียนวัดวังหลวง ตำบลป่าพลู อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน

โครงการส่งเสริมปลูกผักสวนครัวเพื่อสุขภาพ ประจำปี 2563 ณ.ห้องประชุมชมรมผู้สูงอายุ บ้านทุ่งม่าน ต.ป่าพลู อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน

วันที่ 27 สิงหาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู โดยนายชาญณรงค์ วงค์จันทร์ติ้บ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ ได้รับการมอบหมายให้ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมปลูกผักสวนครัวเพื่อสุขภาพ ประจำปี 2563 ณ.ห้องประชุมชมรมผู้สูงอายุ บ้านทุ่งม่าน ต.ป่าพลู อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน

พิธีเปิดโครงการเยาวชนสุจริตผ่านกระบวนการอบรมคุณธรรม จริยธรรม นักเรียนเข้าค่ายพุทธบุตร ประจำปี 2563

วันที่ 27 สิงหาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู โดยนายชาญณรงค์ วงค์จันทร์ติ้บ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ ได้รับการมอบหมายให้ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเยาวชนสุจริตผ่านกระบวนการอบรมคุณธรรม จริยธรรม นักเรียนเข้าค่ายพุทธบุตร ประจำปี 2563 ณ วัดป่าพลู ต.ป่าพลู อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน

การเข้ารับการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน

วันที่ 26 สิงหาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู เข้ารับการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน

รับใบประกาศเกียรติคุณ “องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสะอาดสู่ความยั่งยืน ”โดยได้ดำเนินการครบทุกขั้นตอน ตามแผนปฏิบัติการลำพูนเมืองสะอาดสู่ความยั่งยืน ประจำปี 2563

👏👏👏วันที่ 26 สิงหาคม 2563 นายพันธ์ทวี ปานแก้ว ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลูได้เป็นตัวแทนของหน่วยงานเข้ารับใบประกาศเกียรติคุณ “องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสะอาดสู่ความยั่งยืน ”โดยได้ดำเนินการครบทุกขั้นตอน ตามแผนปฏิบัติการลำพูนเมืองสะอาดสู่ความยั่งยืน ประจำปี 2563👏👏👏