♦️องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู ร่วมพิธีวางพุ่มถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า ประจำปี2567

วันที่ 31 มีนาคม 2567 นายมีแก้ว นุผาเลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู มอบหมายให้นาย กฤษณะ หม่อมปัญโญ เลานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู นำข้าราชการฯ ร่วมพิธีวางพุ่มถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า ประจำปี 2567 โดยมี นายจรัล มณีจันสุข นายอำเภอบ้านโฮ่ง เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอบ้านโฮ่ง อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน                                                                     

♦️องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู จัดพิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อยผู้สำเร็จการศึกษาระดับปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน👈👈

วันที่ 29 มีนาคม 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู ได้จัดพิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อยผู้สำเร็จการศึกษาระดับปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู ประจำปีการศึกษา 2566 โดยได้รับเกียรติจากนายมีแก้ว นุผาเลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู เป็นประธานในเปิดโครงการฯ พร้อมมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อยฯ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู                                                                                            

👉🍀นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน”ตลาดนัดวิชาการ สานต่องานอาชีพ ประจำปีการศึกษา 2566″ ของโรงเรียนบ้านห้วยหละ ตำบลป่าพลู อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน👈

วันพุธ ที่ 27 มีนาคม 2567นายมีแก้ว นุผาเลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู ได้เป็นประธานในพิธีเปิดในงาน “ตลาดนัดวิชาการ สานต่องานอาชีพ ประจำปีการศึกษา 2566” ของโรงเรียนบ้านห้วยหละ ตำบลป่าพลู อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน ภายในงานได้มีการจัดการแสดงผลงานทางวิชาการของนักเรียน ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการฯ การแสดงของนักเรียนในแต่ละระดับชั้นรวมไปถึงกิจกรรม ตลาดนัดวิชาการ สานต่องานอาชีพ โดยนักเรียนแต่ละระดับชั้นได้มีการนำสินค้ามาจัดจำหน่ายในงาน ซึ่งเป็นส่งเสริมการประกอบอาชีพ และรู้จักสร้างรายได้ในอนาคต โดยทางด้านนายมีแก้ว นุผาเลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู ได้เดินชมการจัดจำหน่ายสินค้าฯ พร้อมอุดหนุนสินค้าของนักเรียนเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ สร้างรอยยิ้มให้กับผู้มาร่วมงานเป็นอย่างมาก                                                          

📌องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู ร่วมต้อนรับสมณศักดิ์พระบัญชาสมเด็จพระสังฆราชและพัดยศเจ้าคณะอำเภอชั้นเอก

วันที่ 26 มีนาคม 2567 นายมีแก้ว นุผาเลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู พร้อมด้วยข้าราชการ/พนักงาน ฯ ร่วมต้อนรับสมณศักดิ์พระบัญชาสมเด็จพระสังฆราชและพัดยศเจ้าคณะอำเภอชั้นเอก ซึ่งสมเด็จพระอริยะวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก ทรงมีพระบัญชาเลื่อนสมณศักดิ์ พระครูวิวิธธรรมธาดา เจ้าคณะอำเภอบ้านโฮ่ง เป็นพระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะอำเภอชั้นเอก (จอ.ชอ.) เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2567 ที่ผ่านมา ณ วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายจรัล มณีจันสุข เป็นประธานฯ ในการจัดพิธีดังกล่าว ได้มีการได้ตั้งขบวนแห่พระบัญชาสมเด็จพระสังฆราชและพัดยศฯ โดยขบวนเริ่มเคลื่อนจากสนามหน้าที่ว่าการอำเภอบ้านโฮ่ง มุ่งหน้าสู่วัดทุ่งม่าน ตำบลป่าพลู อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน ตามเส้นทางของถนนทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 106 สายลี้-ลำพูน                                        

♦️องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU)และร่วมกิจกรรมรณรงค์แก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ณ โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง

วันที่ 21 มีนาคม 2567 นายมีแก้ว นุผาเลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU)และร่วมกิจกรรมรณรงค์แก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันตามโครงการรณรงค์แก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันที่ดำเนินการจัดขึ้นโดยองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์โดยได้รับเกียรติจาก นายโยธิน ประสงค์ความดี รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ ณ โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน ภายในงานได้มีการจัดกิจกรรมมอบบันทึกข้อตกลง (MOU)ให้แก่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หัวหน้าหน่วยงาน ที่ตกลงร่วมรณรงค์แก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน โดยนายโยธิน ประสงค์ความดี รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเป็นผู้มอบ หลังจากนั้น นายวัชชพล บาระมี ปลัดอำเภอ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง ได้กล่าวต้อนรับพร้อมรายงานสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่อำเภอบ้านโฮ่ง จากนั้นได้มีการปล่อยขบวนเดินรณรงค์ไฟป่าและหมอกควันฯ โดยเริ่มเดินจากโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง ถึง ตลาดสีเขียวเวียงกานต์                                                    

♦️องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู ดำเนินการ ฉีดพ่นละอองน้ำลดฝุ่น PM 2.5

วันที่ 14 มีนาคม 2567 นายมีแก้ว นุผาเลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดฯ ดำเนินการ ฉีดพ่นละอองน้ำ เพื่อลดฝุ่น PM 2.5 บริเวณวัดห้วยหละ ตำบลป่าพลู อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน                                                                                      

♦️องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู ร่วมกิจกรรมตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ตำบลป่าพลูห่างไกลยาเสพติด ประจำปี พ.ศ.2567 ณ ศาลาเมรุ วัดทุ่งม่าน ตำบลป่าพลู อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน

วันที่ 12 มีนาคม 2567 นายมีแก้ว นุผาเลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ตำบลป่าพลู ห่างไกลยาเสพติด ประจำปี พ.ศ.2567 ภายใต้การดำเนินงานของชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลป่าพลู ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จาก กองทุนหลังประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู ณ ศาลาเมรุ วัดทุ่งม่าน ตำบลป่าพลู อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน การจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของผู้นำชุมชน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน อาสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ให้เกิดการตื่นตัวในการแก้ไขปัญหายาเสพติดให้หมดไปจากพื้นที่ สร้างรับรู้สถาณการณ์ยาเสพติดภายในชุมชนของตนเองและสังคมภายนอกและสามารถปฏิบัติตนให้ห่างไกลยาเสพติดได้                                                               

♦️องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู ร่วมกิจกรรมตามโครงการ อำเภอยิ้ม เคลื่อนที่ อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน ณ บ้านป่าแป๋ หมู่ที่ 7 ตำบลป่าพลู อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน

วันที่ 11 มีนาคม 2567 นายมีแก้ว นุผาเลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู พร้อมด้วยหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมกิจกรรมตามโครงการอำเภอยิ้ม เคลื่อนที่ อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน โดยมีนายจรัล มณีจันสุข นายอำเภอบ้านโฮ่ง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ ซึ่งในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการบูรณาการร่วมกันในหลายภาคส่วน ประกอบด้วยส่วนราชการระดับอำเภอ,ส่วนราชการระดับจังหวัด ,องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, ชมรมกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนบ้านป่าแป๋ ณ บ้านป่าแป๋ หมู่ที่ 7 ตำบลป่าพลู อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน                                                                   

📌องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู ดำเนินการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำงวดเดือนมีนาคม 2567👈

วันที่ 8 มีนาคม 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลูนำโดย นายมีแก้ว นุผาเลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู พร้อมด้วยนายวิเชียร อุดสม รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลูและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้ลงพื้นที่ให้บริการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการให้กับผู้มีสิทธิรับเงินดังกล่าว ที่ประสงค์ขอรับเป็นเงินสด ประจำงวดเดือน มีนาคม 2567 ในพื้นที่ตำบลป่าพลู จำนวน 14 หมู่บ้าน ในการนี้ ทางด้านนายมีแก้ว นุผาเลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู ได้ถือโอกาสพบปะ พูดคุย ซักถามถึงความต้องการในด้านต่างๆของประชาชนในแต่ละพื้นที่ เพื่อนำไปปรับปรุงพัฒนาตำบลป่าพลู ต่อไป                                                               

📌องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู ให้การต้อนรับคณะอาจารย์จากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิยาลัยเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู

วันที่ 7 มีนาคม 2567 นายมีแก้ว นุผาเลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู พร้อมด้วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9 บ้านห้วยกองเลาะ และราษฎรในพื้นที่ ให้การต้อนรับคณะอาจารย์จากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการลงพื้นที่ ประเมินศักยภาพในการดำเนินงานตามทุนวิจัยโครงการสนับสนุนส่งเสริมการสร้าง เครือข่ายวิชาการรับใช้สังคมเพื่อสร้างผลกระทบสูง (CMU High Impact SE Network) ภายใต้การดำเนินงานของ รศ.ดร. จุฑามาศ โชติบาง หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศทางการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ดำเนินโครงการ “การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารตามวัยสำหรับทารกด้วยปลาดุกพื้นถิ่นที่มีธาตุเหล็ก ตำบลป่าพลู อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน” มีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับวัตถุดิบไทย นำเสนอคุณค่าทางโภชนาการของการใช้วัตถุดิบไทยมาสร้างผลิตภัณฑ์ ในพื้นที่ตำบลป่าพลู ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน