โครงการฝึกอบรมและสัมมนาพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน เพื่อดูแลผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู และสภาเด้กและเยาวชนตำบลป่าพลู ได้ดำเนินโครงการฝึกอบรมและสัมมนาพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน เพื่อดูแลผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยได้ออกเยี่ยมเยียน ดูแล ผู้สูงอายุในพื้นที่หมู่ 3 บ้านห้วยหละ หมู่ที่ 7 บ้านป่าแป๋ หมู่ที่ 11 บ้านห้วยโทก หมู่ที่13 บ้านใหม่พัฒนา และ หมู่ที่ 14 บ้านใหม่ศรีบุญเรือง ตำบลป่าพลูอำเภอบ้านโฮ่งจังหวัดลำพูน

การประชุมเพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู ได้ดำเนินการจัดประชุมเพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู ประจำปี 2564-2565 โดยมีผู่นำชุมชนทั้ง 14 หมู่บ้าน เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมรวทจำนวนทั้งสิ้น 50 คน ในการนี้ได้รับเกียรติจากนายสมาน  กองแก้ว นายอำเภอบ้านโฮ่ง เป็นประธานในการเปิดการประชุม ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาภูมิทัศน์อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 จิตอาสาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู นำโดยนายมีแก้ว นุผาเลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู พร้อมด้วยพนักงาน/เจ้าหน้าที่ฯร่วมกับจิตอาสาผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่ตำบลป่าพลู ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาภูมิทัศน์อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน โดยมีนายสมาน กองแก้ว นายอำเภอบ้านโฮ่ง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ณ อ่างเก็บบ้านห้วยโทก ตำบลป่าพลู อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน

โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมให้แก่บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู ประจำปีงบประมาณ 2564

วันที่ 29 ธันวาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู ได้ดำเนินการจัดโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมให้แก่บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ บ้านโฮ่งรีสอร์ท ตำบลหนองปลาสะวาย อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน โดยได้รับเกียรติจากนายมีแก้ว  นุผาเลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู เป็นประธานในพิธีเปิดครงการ และมีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวนทั้งสิ้น 48 คน

กิจกรรมตามโครงการเยาวชนไทยหัวใจสะอาดร่วมใจต้านภัยคอรัปชั่น ประจำปี 2563 โดยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลำพูน ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน

วันเสาร์ ที่ 22 สิงหาคม 2563 ตัวแทนจากสภาเด็กและเยาวชนตำบลป่าพลูร่วมกิจกรรมตามโครงการเยาวชนไทยหัวใจสะอาดร่วมใจต้านภัยคอรัปชั่น ประจำปี 2563 โดยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลำพูน ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน