ประชุมคณะทำงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตาย ครั้งที่1/2565

ประชุมคณะทำงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตาย ครั้งที่1/2565 ****************************************************************** วันที่ 27 กันยายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลูโดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมฯได้ดำเนินการจัดประชุมคณะทำงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตาย ครั้งที่1/2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู โดยมีระเบียบวาระการประชุมเพื่อทราบและพิจารณาเกี่ยวกับสถานการณ์ปัญหาการฆ่าตัวตายอำเภอบ้านโฮ่งจากข้อมูลสถิติของโรงพยาบาลบ้านโฮ่ง และหาแนวทางในการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางที่เสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายพร้อมทั้งหาแนวทางในการขับเคลื่อนยกระดับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตาย ซึ่งในการประชุมครั้งมีได้รับเกียรติจากนายพันธ์ทวี ปานแก้ว ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู เป็นประธานในพิธี

งานบริการประชาชน(ช่วยเหลือน้ำท่วม)

วันที่ 26 กันยายน 2565 นายมีแก้ว นุผาเลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองช่างฯนำเครื่องจักกลหนัก(รถไถ่ รถหกล้อ )นำเศษดินทำแนวกั้นน้ำเพื่อป้องกันน้ำไหลทะลักเข้าบ้านเรือนประชาชน เนื่องจากระดับน้ำแม่ลี้บริเวณสะพานบ้านเกาะทุ่งม่าน หมู่ที่ 12 ตำบลป่าพลู ยังคงมีระดับสูงและมีแนวโน้มที่จะเพิ่มสูงขึ้น

กิจกรรมงานซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ

วันที่ 26 กันยายน 2565 นายมีแก้ว นุผาเลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองช่าง (งานไฟฟ้า) องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายของไฟฟ้าสาธารณะและดำเนินการแก้ไขปัญหาไฟฟ้าขัดข้อง เบื้องต้นผลจากการตรวจสอบพบว่าตู้ควบคุมได้รับความเสียหายเจ้าหน้าที่จึงดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะดังกล่าว จำนวน 1 จุด ณ บ้านห้วยกองเลาะ ตำบลป่าพลู อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน ข่าว:งานประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู ภาพ:กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู หมายเหตุ การประชาสัมพันธ์ข่าวสารดังกล่าวเป็นการประชาสัมพันธ์ผลการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลูเท่านั้น

กิจกรรมการลงพื้นที่สำรวจความเสียหายจากพายุฝน

วันที่ 26 กันยายน 2565 นายมีแก้ว นุผาเลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู ได้ลงพื้นที่สำรวจระดับน้ำแม่ลี้บริเวณสะพานบ้านเกาะทุ่งม่าน หมู่ที่ 12 ตำบลป่าพลู โดยระดับน้ำแม่ลี้ได้เพิ่มสูงขึ้นเทียบเท่าคอสะพาน ซึ่งเป็นระดับที่มากกว่ารอบที่ผ่านมา พร้อมกันนี้ได้ประสานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่สำรวจเพิ่มเติมเพื่อป้องกันน้ำท่วมทะลักเข้าบ้านเรือนประชาชน