การจัดประชุมประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู

✅👍องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู ได้ดำเนินการจัดประชุมประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู👈👈
.
.
🎈👉วันนที่ 9 มีนาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู ได้ดำเนินการจัดประชุมประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู ซึ่งการประชุมดังกล่าวเป็นการหารือการปรับแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ตรงตามความต้องการของชุมชน โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วย ผุ้บริหารท้องถิ่น ผู้นำชุมชน และตัวแทนประชาชนตำบลป่าพลู รวมจำนวน 40 คน  ซึ่งจากการประชุมดังกล่าว ได้มีมติให้เพิ่มแผนด้านการปรับปรุงซ่อมแซมด้านสาธารณูปโภค โครงสร้างพื้นฐาน เช่น การซ่อมแซมถนนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย การเจาะบ่อบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ เป็นต้น ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู ได้ดำเนินการ เพิ่มเติมในแผนคณะกรรมการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่นแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) เป็นที่เรียบร้อย และจะดำเนินการจัดสรรงบประมาณ เพื่อแก้ไขปัญหา ให้ตรงตามความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ต่อไป