📌องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู ดำเนินการป้องกันและช่วยเหลือราษฎรจากภัยแล้ง ในพื้นที่บ้านแม่ลอบ หมู่ที่ 8 ตำบลป่าพลู อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน

👉วันที่ 5 มีนาคม 2567 นายมีแก้ว นุผาเลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองช่างฯ ลงพื้นที่ร่วมกับราษฎรบ้านแม่ลอบฯในการดำเนินการขุดดินทำคันกั้นน้ำชะลอน้ำเพื่อเป็นการกักเก็บน้ำบรรเทาปัญหาภัยแล้ง ในพื้นที่ลำน้ำแม่ลอบ หมู่ที่ 8 ตำบลป่าพลู อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน