📌องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู ให้การต้อนรับคณะอาจารย์จากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิยาลัยเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู

♦️วันที่ 7 มีนาคม 2567 นายมีแก้ว นุผาเลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู พร้อมด้วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9 บ้านห้วยกองเลาะ และราษฎรในพื้นที่ ให้การต้อนรับคณะอาจารย์จากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการลงพื้นที่ ประเมินศักยภาพในการดำเนินงานตามทุนวิจัยโครงการสนับสนุนส่งเสริมการสร้าง เครือข่ายวิชาการรับใช้สังคมเพื่อสร้างผลกระทบสูง (CMU High Impact SE Network) ภายใต้การดำเนินงานของ รศ.ดร. จุฑามาศ โชติบาง หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศทางการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ดำเนินโครงการ “การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารตามวัยสำหรับทารกด้วยปลาดุกพื้นถิ่นที่มีธาตุเหล็ก ตำบลป่าพลู อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน” มีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับวัตถุดิบไทย นำเสนอคุณค่าทางโภชนาการของการใช้วัตถุดิบไทยมาสร้างผลิตภัณฑ์ ในพื้นที่ตำบลป่าพลู ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน