♦️องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู ร่วมกิจกรรมตามโครงการ อำเภอยิ้ม เคลื่อนที่ อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน ณ บ้านป่าแป๋ หมู่ที่ 7 ตำบลป่าพลู อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน

📌วันที่ 11 มีนาคม 2567 นายมีแก้ว นุผาเลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู พร้อมด้วยหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมกิจกรรมตามโครงการอำเภอยิ้ม เคลื่อนที่ อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน โดยมีนายจรัล มณีจันสุข นายอำเภอบ้านโฮ่ง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ
👉ซึ่งในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการบูรณาการร่วมกันในหลายภาคส่วน ประกอบด้วยส่วนราชการระดับอำเภอ,ส่วนราชการระดับจังหวัด ,องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, ชมรมกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนบ้านป่าแป๋ ณ บ้านป่าแป๋ หมู่ที่ 7 ตำบลป่าพลู อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน