♦️องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู จัดพิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อยผู้สำเร็จการศึกษาระดับปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน👈👈

♦️วันที่ 29 มีนาคม 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู ได้จัดพิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อยผู้สำเร็จการศึกษาระดับปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู ประจำปีการศึกษา 2566 โดยได้รับเกียรติจากนายมีแก้ว นุผาเลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู เป็นประธานในเปิดโครงการฯ พร้อมมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อยฯ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู