♦️องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู ร่วมกิจกรรมตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ตำบลป่าพลูห่างไกลยาเสพติด ประจำปี พ.ศ.2567 ณ ศาลาเมรุ วัดทุ่งม่าน ตำบลป่าพลู อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน

📌วันที่ 12 มีนาคม 2567 นายมีแก้ว นุผาเลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ตำบลป่าพลู ห่างไกลยาเสพติด ประจำปี พ.ศ.2567 ภายใต้การดำเนินงานของชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลป่าพลู ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จาก กองทุนหลังประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู ณ ศาลาเมรุ วัดทุ่งม่าน ตำบลป่าพลู อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน
👉การจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของผู้นำชุมชน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน อาสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ให้เกิดการตื่นตัวในการแก้ไขปัญหายาเสพติดให้หมดไปจากพื้นที่ สร้างรับรู้สถาณการณ์ยาเสพติดภายในชุมชนของตนเองและสังคมภายนอกและสามารถปฏิบัติตนให้ห่างไกลยาเสพติดได้