โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ (อพ.สธ.) ณ โรงเรียนบ้านห้วยหละ ตำบลป่าพลู อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน

🎈👉วันที่ 10 มีนาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลูร่วมกับโรงเรียนบ้านห้วยหละ เครือข่ายพฤกษาศาสตร์โรงเรียน จัดกิจกรรม”เรียนรู้พันธุกรรมพืชท้องถิ่น สู่การอนุรักษ์อย่างยั่งยืน”ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ (อพ.สธ.) ณ โรงเรียนบ้านห้วยหละ (ฝั่งมัธยมฯ) และป่าชุมชนบ้านใหม่พัฒนา โดยมีนายกฤกษณะ หม่อมปัญโญ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู เป็นประธาน และมีดาบตำรวจวัฒนา ศรีวิชัยผัด เป็นวิทยากร การจัดกิจกรรมครั้งนี้เป็นการให้เด็กและเยาวชนเรียนรู้พืชท้องถิ่น ตลอดจนการอนุรักษ์พืชท้องถิ่น การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้คงอยู่กับชุมชนตลอดไป👈👈