โครงการส่งเสริมสุขภาพกาย ดูแลสุขภาพใจผู้สูงวัย โดยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่าพลู ประจำปี 2565

โครงการส่งเสริมสุขภาพกาย ดูแลสุขภาพใจผู้สูงวัย โดยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่าพลู ประจำปี 2565