โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ2567

วันที่ 19-20 มิถุนายน 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู จัดกิจกรรมตามโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ2567 โดยมีนายกฤษณะ หม่อมปัญโญ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลูได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ณ ทัชสตาร์รีสอทร์ท อำเภอจอทอง จังหวัดเชียงใหม่

ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นกิจกรรมเสริมสร้างทัศนะคติการทำงานเป็นทีม การทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม เพื่อนำไปสู่องค์กรที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพในการทำงาน