โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ประจำปีงบประมาณ 2566

📌🔎องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู ดำเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ประจำปีงบประมาณ 2566👈👈
🎗📌วันที่ 8 สิงหาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลูได้ดำเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ ร้านปิ้งไอเดียการ์เด้น โดยมีนายมีแก้ว นุผาเลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ🍀
♦️ในการจัดอบรมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลูมีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับประมวลจริยธรรมของพนักงานส่วนท้องถิ่นเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามกหลักธรรมาภิบาลรวมถึงองค์ความรู้ด้านการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี และเป็นการเพิ่มทุนทักษะความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ค่างานจำนวนอัตรากำลังของส่วนราชการรวมถึงเพื่อเป็นการวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคด้านอัตรากำลัง ขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู ตลอดจนส่งเสริม/ พัฒนาการปฏิบัติงานให้บุคลากรในองค์กรให้เกิดการเรียนรู้ตลอดเวลา โดยได้รับเกียรติจากนายพีรภัทร ปวงอูป ผู้อำนวยการกลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดลำพูนมาเป็นวิทยากร🙏🙏