โครงการฝึกอบรมส่งเสริมการประกอบอาชีพให้แก่กลุ่มพัฒนาสตรีในตำบลป่าพลู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม การส่งเสริมอาชีพให้แก่สตรีที่มีสภาพความพิการ ตามโครงการฝึกอบรมส่งเสริมการประกอบอาชีพให้แก่กลุ่มพัฒนาสตรีในตำบลป่าพลู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู

 

                                                                                                                                                  ภาพกิจกรรม