โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพและพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานนอกระบบ หลักสูตร การประดิษฐ์โคมล้านนา

 

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู ดำเนินการจัดกิจกรรมการส่งเสริมอาชีพให้แก่คนพิการ ตามโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพและพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานนอกระบบ หลักสูตร การประดิษฐ์โคมล้านนา ณ หมู่บ้านห้วยแทง หมู่ที่ 5 ตำบลป่าพลู อำเภอบ้านโฮ่งจังหวัดลำพูน            

 

ภาพกิจกรรม