องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู ร่วมกับโรงเรียนบ้านห้วยหละ เครือข่ายพฤกษาศาสตร์โรงเรียน จัดกิจกรรม“เรียนรู้พฤกษาศาสตร์พื้นบ้าน สู่การทำสมุนไพรท้องถิ่น”ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ (อพ.สธ.)

✅✅🌻👉 วันที่ 20 ธันวาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู ร่วมกับโรงเรียนบ้านห้วยหละ เครือข่ายพฤกษาศาสตร์โรงเรียน จัดกิจกรรม“เรียนรู้พฤกษาศาสตร์พื้นบ้าน สู่การทำสมุนไพรท้องถิ่น”ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ (อพ.สธ.) ให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยหละ จำนวน 26 คน ณ โณงเรียนบ้านห้วยหละ และป่าชุมชนบ้านใหม่พัฒนา ตำบลป่าพลู อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน โดยมีนางสุปราณี​ วรนันท์ปัญญา​ หัวหน้าสำนักปลัด​ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม​ การจัดกิจกรรมครั้งนี้แป็นการอบรมให้ความรู้เรื่องพฤกษาศาสตร์พื้นบ้าน อันเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้พันธุ์ไม้ท้องถิ่น ตลอดจนเป็นการฝึกการนำประโยชน์จากพันธุ์ไม้ท้องถิ่นไปประกอบเป็นสมุนไพรชุมชนที่สืบทอดกันมายาวนาน และเสี่ยงต่อการสูญหาย ซึ่งการดำเนินงานดังกล่าวนี้จะเป็นการบ่มเพาะให้เด็กและเยาวชนเกิดความหวงแหน รักษาทรัพยากรท้องถิ่น และนำไปสู่การอนุรักษ์ให้คงอยู่กับชุมชนสืบไป👈👈