องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู ดำเนินการประชุมประชาคม หารือถึงแนวทางแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากผลกระทบอุทกภัย

♦️👉วันที่ 5 มกราคม 2567 นายมีแก้ว นุผาเลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู พร้อมด้วย นายธีรพงษ์ กิติ วิศวกรปฏิบัติการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ประชุมประชาคม เพื่อหารือและร่วมหาแนวทางในการแก้ไขปัญหากรณีราษฎรในพื้นที่ตำบลป่าพลูได้รับความเดือดร้อนและได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในช่วงระหว่างวันที่ 28 กันยายน 2566 ต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน โดยได้พูดคุยถึงประเด็นฝายน้ำล้นที่ได้รับความเสียหายพร้อมรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมการประชุมฯเพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาตามอำนาจหน้าที่ ต่อไป
โดยลงพื้นที่ดังนี้
♦️เวลา 9.30 น. ณ ศาลาอเนกประสงค์แม่หาด
♦️เวลา 13.30 น.ศาลาอเนกประสงค์บ้านดอยโตน