องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู ดำเนินการประชุมพนักงานประจำเดือน ธันวาคม 2566 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู

👉วันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู ดำเนินการประชุมพนักงานประจำเดือน ธันวาคม 2566 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู โดยมีนายมีแก้ว นุผาเลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลูเป็นประธาน
👉ในการประชุมครั้งนี้ ได้มีระเบียบวาระการประชุม เรื่องการวางแผนและมอบหมายงานในการดำเนินงานตามโครงการต่างๆ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย