องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู ได้กำหนดประชุมสามัญ สมัยที่ 5 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู

♦️วันที่ 18 ธันวาคม 2566 สภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู ได้กำหนดประชุมสามัญ สมัยที่ 5 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู ที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 6/2566 รวมทั้งญัตติอื่นๆ อันเป็นอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล