องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู ดำเนินการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำงวดเดือนธันวาคม 2566

♦️วันที่ 8 ธันวาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลูนำโดย นายมีแก้ว นุผาเลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู พร้อมด้วยนายวิเชียร อุดสม , นายถนอม วรรณภีระ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลูและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้ลงพื้นที่ในการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการให้กับผู้มีสิทธิรับเงินดังกล่าว ที่ประสงค์ขอรับเป็นเงินสด ประจำงวดเดือน ธันวาคม 2566 ในพื้นที่ตำบลป่าพลู จำนวน 14 หมู่บ้าน
👉ในการนี้ ทางด้านนายมีแก้ว นุผาเลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู พร้อมด้วยนายวิเชียร อุดสม , นายถนอม วรรณภีระ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลูบริหารส่วนตำบลป่าพลู ได้ถือโอกาสพบปะ พูดคุย ซักถามถึงความต้องการในด้านต่างๆของประชาชนในแต่ละพื้นที่ เพื่อนำไปปรับปรุงพัฒนาตำบลป่าพลู ต่อไป