องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู จัดเวทีประชาคมเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนตามโครงการพัฒนาการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนชุมชนในพื้นที่​ตำบลป่าพลู อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู จัดเวทีประชาคมเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
ตามโครงการพัฒนาการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนชุมชนในพื้นที่​ตำบลป่าพลู อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน
             วันที่​ 13​ -​ 19 กุมภาพันธ์​ 2567​ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลูนำโดย นายมีแก้ว นุผาเลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ลงพื้นที่จัดเวทีประชาคมตามโครงการพัฒนาการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนชุมชนในพื้นที่​ 14​ หมู่บ้านในพื้นที่ตำบลป่าพลู​ เพื่อเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนท้องถิ่น​ ให้เกิดการพัฒนาตามความต้องการของประชาชน ในการดำนเนินการในครั้งนี้ เป็นการค้นหาความต้องการของประชาชนในพื้นที่โดยเฉพาะความต้องการด้านสาธารณูปโภค ด้านคุณภาพชีวิต เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวมาบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู ในปีงบประมาณ 2567 โดยมีผู้เข้าร่วมประชาคม ประกอบด้วย ผู้นำชุมชน ประชาชนในพื้นที่ ทั้ง 14 หมู่บ้าน รวม 500 คน
             ผลจากการดำเนินงานดังกล่าว ปรากฎว่าประชาชนมีความต้องการด้านการพัฒนาสาธารณูปโภค เช่น การสร้าง/ซ่อมแซมถนน ,การเจาะบ่อบาดาล เป็นต้น รวมทั้งสิ้น 28 โครงการ และด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต เช่น การฝึกอาชีพ เป็นต้น และด้านอื่นๆ รวม 40 โครงการ ทั้งนี้องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลูได้ดำเนินการเพิ่มโครงการที่ประชาชนเสนอ ทั้ง 68 โครงการ บรรจุในแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ 2567 เป็นที่เรียบร้อย และรอการจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินการตามแผนต่อไป