ส่วนราชการ

หัวหน้าส่วนราชการ 

 สำนักปลัด 

ส่วนการคลัง 

ส่วนโยธา 

ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม