วันที่ 20 ธันวาคม 2566 กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู ได้ดำเนินการจัดการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ครั้งที่ 1/2567 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู โดยมีนายมีแก้ว นุผาเลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลูเป็นประธาน

👉ในการประชุมครั้งนี้ ได้มีระเบียบวาระการประชุม การพิจารณาอนุมัติโครงการ ทั้ง 6 ประเภท จำนวน28 โครงการ ที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู