ยุทธศาสตร์การพัฒนา

1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ

2. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

3. การพัฒนาด้านสังคมและวัฒนธรรม

4. การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

5. การพัฒนาด้านการศึกษาและการกีฬา

6. การพัฒนาด้านสาธารณสุข

7. การพัฒนาด้านการเมือง – การบริหาร

8. การพัฒนาด้านการจัดทำระบบฐานข้อมูลท้องถิ่น