เหตุด่วนเหตุร้ายแจ้ง 191
โรงพักบ้านโฮ่ง 

053-591492

อุบัติเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉินแจ้ง
1669
โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง
053-591505
053-550444

กู้ชีพกู้ภัย อบต.ป่าพลู
แจ้งเหตุไฟไหม้
053-096062

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ

2. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

3. การพัฒนาด้านสังคมและวัฒนธรรม

4. การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

5. การพัฒนาด้านการศึกษาและการกีฬา

6. การพัฒนาด้านสาธารณสุข

7. การพัฒนาด้านการเมือง – การบริหาร

8. การพัฒนาด้านการจัดทำระบบฐานข้อมูลท้องถิ่น


องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู
183 หมู่ที่ 1 ตำบลป่าพลู อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน
โทร/โทรสาร: 053-096063
อีเมล์: sarabanpaplu@hotmail.com