ประสัมพันธ์สินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.ป่าพลู

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู ขอขอบพระคุณผู้อุดหนุนผลิตภัณฑ์ชุมชน ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู
📢🍀องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู จัดแสดงสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อส่งเสริมอาชีพให้กับกลุ่มแม่บ้านในตำบลป่าพลู ขอเชิญชวนแวะดูสินค้าและร่วมอุดหนุนกันได้ ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู🙂