ประชาสัมพันธ์ยกย่องผู้ชำระภาษีดีเด่น

 

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู ขอยกย่องเกียรติคุณแก่ หมู่บ้าน ในพื้นที่ตำบลป่าพลู ที่ชำระภาษีดีเด่น โดยมีการชำระภาษีสูงสุดและรวดเร็วภายในระยะเวลา ที่กฎหมายกำหนด ดังนี้

อันดับที่ 1 บ้านห้วยโทก หมู่ที่ 11 ตำบลป่าพลู อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน

อันดับที่ 2 บ้านห้วยแทง หมู่ที่ 5 ตำบลป่าพลู อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน

อันดับที่ 3 บ้านแม่หาด หมู่ที่ 6 ตำบลป่าพลู อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน

ในนามขององการบริหารส่วนตำบลป่าพลู ขอขอคุณทุกๆท่าน ที่ร่วมมือร่วมใจในการชำระภาษี ซึ่งเป็นแบบอย่างที่ดีและเป็นกำลังสำคัญในการขยายผลของความร่วมมือ   ไปยังหมู่บ้านอื่น เพื่อความเจริญก้าวหน้าของตำบลป่าพลู ต่อไป