เหตุด่วนเหตุร้ายแจ้ง 191
โรงพักบ้านโฮ่ง 

053-591492

อุบัติเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉินแจ้ง
1669
โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง
053-591505
053-550444

กู้ชีพกู้ภัย อบต.ป่าพลู
แจ้งเหตุไฟไหม้
053-096062

นโยบายและวิสัยทัศน์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู

นโยบายจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู

“จัดองค์กรเข้าระบบและมีมาตรฐาน”

1.นโยบายโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 สร้างและบำรุงรักษาถนนทุกสาย ทั้งเส้นทางหลักทางเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน โดยจะปรับปรุงให้เป็นถนนมาตรฐาน ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ได้ตลอดไป

1.2 ก่อสร้างและปรับปรุงระบบน้ำเพื่ออุปโภค บริโภค และแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร ให้ครอบคลุมทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ

1.3 จัดให้มีการขุดลอกคู คลอง ที่ตื้นเขิน

1.4 พัฒนาและจัดให้มีแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร

1.5 ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร

1.6 จัดให้มีเมรุทุกหมู่บ้าน

2. นโยบายด้านการศึกษาวัฒนธรรม

2.1 ส่งเสริมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

2.2 สนับสนุนทุนการศึกษาผู้ดอยโอกาส

2.3 ส่งเสริมให้มีการจัดการแข้นขันกีฬาในระดับโรงเรียน ระดับหมู่บ้านและตำบล เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ทำกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกัน

2.4 ส่งเสริมและสนับสนุนการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี

3. นโยบายด้านสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม

3.1 ส่งเสริมสนับสนุนระบบสาธารณสุขให้มีประสิทธิภาพและความเข้มแข็ง

3.2 ส่งเสริมและสนับสนุนประชาชนตำบลป่าพลู มีความรู้เกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บต่าง ๆ พร้อมทั้งการป้องกันโรคระบาด และโรคติดต่อ ร่วมทั้งสามารถปฐมพยาบาลเบื้องต้นได้

3.3 ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนตำบลป่าพลู ให้มีการออกกำลังกาย เพื่อให้สุขภาพร่างกายแข็งแรง

4.นโยบายด้านพัฒนาชุมชนและสังคม

4.1 ส่งเสริมอาชีพในตำบลป่าพลู เช่น กลุ่มสตรีแม่บ้าน กลุ่มอาชีพต่าง ๆ

4.2 ซ่อมแวม สร้างบ้านให้แก่ผู้ด้อยโอกาส

4.3 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมของกลุ่มสตรีแม่บ้านในตำบลป่าพลู

4.4 ให้การสงเคราะห์ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม

4.5 สนับสนุนกิจกรรมสร้างระบบความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

4.6 สนับสนุนกิจกรรมในการป้องกันและบำบัดยาเสพติด

5. นโยบายด้านเศรษฐกิจและการเกษตร

5.1 ส่งเสริมให้เกษตรกรลดต้นทุนการผลิตเพื่อพัฒนาสินค้าการเกษตรให้มีคุณภาพที่ดี

5.2 จัดสรรงบประมาณและจัดให้มีระบบเหมืองฝายและระบบสูบน้ำพลังไฟฟ้า

6. นโยบายด้านการเมืองการบริหารและสาธารณภัย

6.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์

เป็นประมุข โดยเน้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมในทุกๆ ด้าน

6.2 จัดอบรมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลูและผู้นำชุมชน

6.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการประชาคมแต่ละหมู่บ้าน เพื่อทราบปัญหาความต้องการของประชาชน แล้วนำมาจัดทำโครงการ โดยเรียงลำดับตามความสำคัญ

6.4 สร้างระบบงานบริหารบุคคล โดยยึดหลักการจ่ายค่าตอบแทนตามผลงาน โดยดำเนินการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน

6.5 จัดสรรงบประมาณ สนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่าง ๆ ที่เกิดจากภัยธรรมชาติ

6.6 จัดซื้อรถแบคโฮเพื่อดำเนินการพัฒนาซ่อมแซมถนนและขุดลอกคู คลอง เหมืองฝาย รางระบายน้ำ

 

วิสัยทัศน์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู

“การคมนาคมสะดวก สาธารณูปโภคทั่วถึง คุณภาพชีวิตดี สืบสานประเพณีท้องถิ่น สู่เศรษฐกิจและการเกษตรพอเพียงและยั่งยืน”


องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู
183 หมู่ที่ 1 ตำบลป่าพลู อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน
โทร/โทรสาร: 053-096063
อีเมล์: sarabanpaplu@hotmail.com