คณะผู้บริหาร

 คณะผู้บริหาร องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู