ขอเชิญชวนสถานประกอบการและหน่วยงานเอกชน จัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู ขอเชิญชวนสถานประกอบการและหน่วยงานเอกชน จัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานสำหรับคนพิการหรือทุพพลภาพ ได้แก่ ป้ายและสัญญาลักษณ์ ทางลาดและลิฟต์ บันได  ที่จอดรถ ห้องน้ำและราวจับ