ขอเชิญชวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานอย่างน้อย 1ปี ร่วมประเมินคุณธรรมความโปร่งใสระดับชาติ