กิจกรรม ทางพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรม โครงการสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมแบบภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วยการประดิษฐ์โคมไฟล้านน

🔎วันที่ 22 สิงหาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลูได้ดำเนินการจัดกิจกรรมทางด้านพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมตามโครงการศึกษาอนุรักษ์วัฒนธรรมแบบภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วยการประดิษฐ์โคมไฟล้านนาโดยมีนายมีแก้ว นุผาเลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยประชาชนตำบลป่าพลูและนักเรียนจำนวน 30 คน และได้รับเกียรติจากคุณณรงค์ ชมพูพล้อยมาเป็นวิทยากรฯ ณ วัดห้วยแทงโพธิญาณ หมู่ที่ 5 บ้านห้วยแทง ตำบลป่าพลูอำเภอบ้านโฮ่งจังหวัดลำพูน🍀🍀
⚠️หมายเหตุ: การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารนี้ เป็นการประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานขงองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลูเท่านั้น ♦️♦️