กิจกรรมมอบบ้านตามโครงการปรับสภาพบ้านและที่อยู่อาศัยให้กับผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย

กิจกรรมมอบบ้านตามโครงการปรับสภาพบ้านและที่อยู่อาศัยให้กับผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย 

วันที่ 23 พฤษภาคม 2566 นายมีแก้ว นุผาเลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู ลงพื้นที่มอบบ้าน ตามโครงการปรับสภาพบ้านและที่อยู่อาศัยให้กับผู้สูงอายุ/ผู้พิการ ให้เหมาะสมและปลอดภัยในพื้นที่ตำบลป่าพลู จำนวน 2 ราย โดยได้ขอรับงบประมาณสนับสนุนจาก สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน