กิจกรรมประชาสัมพันธ์คู่มือการเตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยสูงอายุ

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์การเตรียมความพร้อมสู่วันสูงอายุ

ผ่านเสียงตามสายไร้สายของหน่วยงานและประชาสัมพันธ์โดยการแจกแผ่นพับประชาสัมพันธ์