กิจกรรมการแจกแผ่นพับประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยขน์ต่อคนพิการ

กิจกรรมการแจกแผ่นพับประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยขน์ต่อคนพิการ