กิจกรรมการส่งเสริมอาชีพ ตามโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพและพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานนอกระบบ หลักสูตร การประดิษฐ์โคมล้านนา

กิจกรรมการส่งเสริมอาชีพ ตามโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพและพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานนอกระบบ หลักสูตร การประดิษฐ์โคมล้านนา (ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดลำพูน)