กิจกรรมการส่งเสริมการรวมกลุ่มอาชีพ โครงการปลูกผักปลอดสารพิษ กินเองในครัวเรือน

กิจกรรมการส่งเสริมการรวมกลุ่มอาชีพ โครงการปลูกผักปลอดสารพิษ กินเองในครัวเรือน ให้แก่ราษฎรหมู่ที่ 8 ต.ป่าพลู ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมสุขภาพตำบลป่าพลู