กิจกรรมการส่งเสริมการจ้างงานคนพิการเชิงสังคม

 กิจกรรมการจ้างงานคนพิการทำงานในชุมชน ภายใต้กิจกรรมการส่งเสริมการจ้างงานคนพิการเชิงสังคม ตามมาตรา 35