กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลป่าพลู จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ครั้งที่ 1 / 2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู