โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลุ ได้ลงพื้นที่จ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้พิการ และได้บูรณาการร่วมกับ อสม.ตำบล จัดกิจกรรมการออกหน่วยบริการตรวจสุขภาพคนพิการ ร่วมกับโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ (โครงการจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ)

 

ภาพกิจกรรม