โครงการฝึกอบรมให้ความรู้กับการพัฒนาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ประจำปี 2565

วันที่ 22 กรกฎาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลูได้ดำเนินการจักอบรมตามโครงการฝึกอบรมให้ความรู้กับการพัฒนาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ประจำปี 2565 โดยได้รับเกียรติจากนายมีแก้ว  นุผาเลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลูเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ในการอบรมครั้งนี้เป็นการอบรมให้ความรู้เรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ และการตรวจตรงจรับพัสดุให้ชอบด้วยกฏหมาย ซึ่งได้รับเกียรติจากผู้แทนของสำนักงานคลังจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยผู้แทนจากสำนักงาน ป.ปใช.จังหวัดลำพูน เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ณ ร้านฮัดเดิ้นกาแฟสด ตำบลม่วงน้อย อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน