องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู ดำเนินการประชุมพนักงานประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567 เพื่อมอบนโยบายการการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมภายในหน่วยงาน

👉วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู ดำเนินการประชุมพนักงานประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู โดยมีนายมีแก้ว นุผาเลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลูเป็นประธาน
👉ในการประชุมครั้งนี้ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู ได้มอบนโยบายการป้องกันการทุจริตในองค์กร นโยบาย No gift policy โดยเน้นย้ำไม่ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน รับของขวัญและของกำนันทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ , มาตรการการป้องกันการนำทรัพยืสินของทางราขการไปใช้ส่วนตัวรวมถึงการยึดมั่นในประมวลจริยธรรมของพนักงานเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความโปร่งใส ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน