องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู ดำเนินการประชุมสามัญสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลูสมัยแรกครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ 2567 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลูอำเภอบ้านโฮ่งจังหวัดลำพูน

📌วันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลูได้ดำเนินการประชุมสามัญสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลูสมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปีพ.ศ 2567 โดยมีระเบียบวาระการประชุม เรื่องการพิจารณาอนุมัติให้โอนลดงบประมาณและโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ตามข้อบัญญัติเรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2567 ขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู ในงบลงทุนค่าครุภัณฑ์ ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ และการพิจารณาอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมในปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 1 จำนวน 2 โครงการ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู อำเภอบ้านโฮ่งจังหวัดลำพูน