ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเกี่ยวกับการให้บริการคนพิการ

กิจกรรมประชาสัมพันธ์เสียงตามสายเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของคนพิการ เช่น กิจกรรมการประสานการทำบัตรประจำตัวคนพิการ กิจกรรมการสำรวจความต้องการกายอุปกรณ์                            สำหรับคนพิการ กิจกรรมการจัดพาหนะบริการรับ-ส่ง คนพิการไปสถานพยาบาล สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 053096063 ต่อ27 งานพัฒนาชุมชน